Villkor Buzzter Premium

ABONNEMANG: LÖPTID

Abonnemangsformen är ett årsabonnemang med full access till tjänsten under ett år. Abonnemanget löper årsvis från och med det datum som det tecknas.

 

ABONNEMANG: BETALNING

Buzzters samtliga prenumerationer är tillsvidareprenumerationer.

Avgift utgår enligt, vid var tid, gällande prislista eller i enlighet med parternas särskilda överenskommelse.

Årsabonnemang:

Avgiften betalas årsvis i förskott, såvida inte parterna har överenskommit om annat skriftligen. Avgifterna är angivna exklusive mervärdesskatt eller andra därmed jämförliga tillägg och avgifter.

Avtal förlängs med 12 månaders abonnemangsperiod, om inte annat har överenskommits mellan parterna. Om inte särskild överenskommelse gäller mellan parterna så kommer vid var tid gällande prislista eller överenskommet pris att gälla vid förlängning.

Du kan se när nästa betalning kommer göras på sidan för ditt konto.

Vid kampanjer då en gratisperiod erbjuds sker betalning vid avtalets ingående. Gratisperioden löper efter den första 12 månaders abonnemangsperioden. Följande betalning sker efter gratisperiodens slut.

ABONNEMANG: UPPSÄGNING

Årsabonnemang:

Avtalet träder i kraft vid avtalets ingående eller enligt annan överenskommelse enligt Beställningen och löper enligt aktuell avtalsperiod med trettio (30) dagars ömsesidig uppsägningstid. Har Avtalet inte sagts upp av någon av parterna senast trettio (30) dagar innan aktuell avtalsperiods utgång förlängs abonnemanget i 12 månader.

Av Avtalet framgår gällande avtalsperiod och datum för Avtalets ikraftträdande. Uppsägning ska ske skriftligen.

Dessa Allmänna villkor gäller även om Kunden under avtalstiden köper/avropar nya tjänster hos Buzzter.

Vardera parten har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 20 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten; eller den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, blir föremål för exekutiva åtgärder, inställer sina betalningar, blir föremål för ansökan om företagskonstruktion, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd; eller för det fall en force majeure situation enligt punkten 10 nedan består under längre tid än tre månader.

UPPLÅTELSE

Buzzter upplåter och Kunden erhåller härigenom en icke-exklusiv rätt att få tillgång till Tjänsten.

Innehållet är skyddat av upphovsrätt som ägs av Buzzter eller annan rättighetshavare. Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till rätt att i sin näringsverksamhet och för eget internt bruk nyttja Innehållet enligt nedan. Innehållet får användas av en (1) användare/licenstagare, avser digitala Abonnemangstjänster.

Kundens rätt att förfoga över Innehållet är begränsat till vad som angivits i föregående stycke. Kunden har inte rätt att vidaredistribuera eller på annat sätt förfoga över Innehållet t ex genom att göra elektroniska kopior, överföra Innehållet via brev, e-post, digital överföring, fax eller annat kommunikationsmedel eller visa Innehållet för annan såvida inte annat överenskommits. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Innehållet tillkommer och förblir till fullo Buzzters egendom.

Kunden har inte rätt, utan överenskommelse med Buzzter, att lägga Innehållet på publik hemsida. Om Kunden önskar lägga Innehållet på Kundens interna intranät skall särskild överenskommelse träffas med Buzzter.

Om Kunden önskar länka till Innehåll som finns på www.buzzter.se skall särskild överenskommelse träffas med Buzzter.

PERSONUPPGIFTER

Buzzter värnar om din integritet. Information om Buzzters hantering av personuppgifter finns att hitta på www.buzzter.se/integritetspolicy.

VILKA UPPGIFTER SPARAS?

För abonnenter sparas namn, e­-postadress samt den internetadress som användes vid beställningen. Vi sparar också uppgifter som rör din beställning. Dina sparade personuppgifter och orderuppgifter visas på din kontosida när du har blivit abonnent.

RÄTT ATT BEGÄRA UT OCH ÄNDRA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att beställa ett utdrag av vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära att vi rättar personuppgifter, eller att vi tar bort dina personuppgifter helt och hållet.

För att beställa ut eller begära ändring av personuppgifter, skicka ett brev till:

Docere Intelligence AB
Box 1070, 101 39 Stockholm

Kom ihåg att ange ditt personnummer, och att underteckna brevet.

COOKIES

Buzzter.se använder så kallade cookies. Det är en liten textfil som lagras på din dator. De används för att kunna göra beställningar, för att hantera din kontoinformation, och för att ge dig bättre information på sajten.

Vi använder även cookies för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller bli abonnent.