MEGATRENDER

 

Megatrender definierar vi som de trender som är av den magnituden att de sträcker sig över stora delar av världen och därigenom omfattar en stor del av jordens befolkning. De ska dessutom vara av en så varaktig karaktär att de sträcker sig över en längre tidsepok. Självklart finns det länder och befolkningar som, av olika skäl, inte omfattas av de megatrender vi beskriver men den dominerande delen gör det. Vi har i dagsläget identifierat elva trender/förändringskrafter som vi anser är så starka att vi definierat de som megatrender. Du finner en beskrivning av var och en här under fliken megatrender. En stor del av de ”vanliga” trender vi beskriver på Buzzter går att härleda till en megatrend. I de fall det är så finner du vilka de är under respektive megatrend. Så fort våra analyser visar att en förändring växt sig så stark att den uppfyller nämnda kriterier uppdaterar vi Buzzter.