Begränsad positiv miljöeffekt av e-handeln

Begränsad positiv miljöeffekt av e-handeln

E-handeln har förutsättningar att spara energi och miljö. Men för att den totala effekten ska bli positiv krävs att konsumenterna minskar sina resor med bil. Det visar en studie som VTI genomfört. Forskningsprojekt har gjorts i samarbete med Lunds Universitet med finansiering från Energimyndigheten som studerar detta.

Projektet är tvärvetenskapligt och har samlat kunskap till exempel om resenärernas resmönster, e-handelslogistik, gods- och persontransporters miljöpåverkan samt beräkningar av potential för minskade transporter. Slutsatsen av projektet är att e-handeln har en betydande potential att vara energieffektiv, förutsatt att transporteffektiva hemleveranser ersätter inköpsresor med privat bil. Idag innebär många kompletteringsresor med bil att e-handeln inte i någon högre grad ersätter inköpsresorna. Det innebär att energibesparingen idag sannolikt är begränsad.

Läs hela rapporten: http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:1220039/FULLTEXT01.pdf