Resa
Publicerat: 2021-06-03

Spaning

Svenskarnas resvanor förändrades drastiskt senaste året

Svenskarnas resvanor förändrades drastiskt senaste året

Vi gjorde 3,7 miljarder resor under 2020, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik om resvanor. Det var framförallt resor relaterade till arbete och skola som minskade, där var minskningen 17 procent. Även resor för fritidsändamål visar en minskning med 12 procent.
Samtidigt ökade antalet resor för service och inköp med 10 procent, vilket har flera förklaringar. En förklaring är att en större andel av den dagliga konsumtionen, framförallt av livsmedel, har skett i hemmen under pandemin. En annan är att vi under 2020 i större utsträckning gjorde inköp vid resor främst ämnade för inköp.
Resor med färdsättet kollektivtrafik har minskat mest, med hela 42 procent. Även antal resor med bil har minskat med 7 procent. Förändringarna för antal resor till fots eller med cykel har varit små. Till fots minskade med 4 procent och cykel ökade med 6 procent.
Totalt antal resta kilometer minskade med drygt 33 procent till knappt 100 miljarder kilometer. För bil var minskningen 11 miljarder kilometer, med kollektivtrafik 12 miljarder, medan minskningen var liten för gång och cykel.
 
Källa: https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/
 
Bild: Depositphoto