Kultur / Fritid
Publicerat: 2017-11-01

Spaning

Unga aktiva kultur-konsumenter

Unga aktiva kultur-konsumenter

Kulturdeltagandet är högt bland barn och unga, men det finns skillnader mellan olika åldrar och mellan flickor och pojkar, visar en ny nationell kulturvaneundersökning om barns och ungas kulturaktiviteter från Myndigheten för kulturanalys.
Här är några av slutsatserna i rapporten:
- Föräldrarnas utbildningslängd påverkar barns och ungas kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och unga till föräldrar med eftergymnasial utbildning går mer på museum och konstutställningar. De spelar i högre grad musikinstrument och roll-/brädspel och deltar i musik-/kulturskola. Dessa barn läser också mer böcker, dagstidningar och andra former av tidningar i högre utsträckning än barn som har föräldrar med förgymnasial/gymnasial utbildning.
- Flickor deltar i högre utsträckning i de flesta kulturaktiviteter på fritiden jämfört med pojkar. De besöker i högre grad teater eller musikal, konserter, dansföreställningar eller konstutställningar. Flickor läser mer skönlitteratur och bloggar än pojkar; däremot finns det inga könsskillnader i läsande av faktalitteratur och dagstidningar. Däremot kan man se att lika många flickor som pojkar spelar mobilspel eller roll-/brädspel, men pojkar spelar mobilspel oftare än flickor. Könsskillnaderna är stora för dator- och tv-spelande i de äldre årskurserna, där pojkar (94 procent) spelar mer än flickor (60 procent).
- Yngre barn deltar mer i kulturaktiviteter än äldre. Barn i årskurs 5 går mer på museum, teater, musikal eller dansföreställning än unga i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2. Att skriva egna berättelser och andra skapande aktiviteter är också vanligare bland de yngre barnen. Andelen barn och unga som besöker bibliotek på fritiden är högst i årskurs 5, där 63 procent gjort detta minst en gång det senaste halvåret. I årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 var motsvarande andelar 44 respektive 47 procent.
Ladda ner rapporten här: http://kulturanalys.se/wp-content/uploads/Barns-och-ungas-kulturaktiviteter.pdf