Media Värderingar
Publicerat: 2022-04-06

Spaning

2 av 10 avstår från att delta i det politiska samtalet på nätet

2 av 10 avstår från att delta i det politiska samtalet på nätet

Internet har bidragit och skapat nya möjligheter för politiska engagemang bland medborgarna. Samtidigt har 2 av 10 undvikit det politiska samtalet på nätet på grund av ett hårt debattklimat. Det visar Internetstiftelsen nya delrapport ”Internet och svenskarna: Valspecial 2022”. Inför riksdagsvalet 2022 finns även en utbredd oro för att desinformation kommer att användas i syfte att påverka valet. Oro för falsk eller vilseledande information är genomgående oavsett ålder och finns både bland de som deltar i politiska diskussioner på nätet och de som inte gör det.
Sammantaget upplever många på nätet ett hårt politiskt debattklimat som får dem att begränsa sin delaktighet. Många känner också en oro för desinformation, vilket riskerar att skada förtroendet för det politiska innehållet på nätet.
Nyckelinsikter från delstudien

  • 7 procent av internetanvändarna har utsatts för hård kritik, hat eller hot när de uttryckt politiska åsikter på nätet under det senaste året
  • Det är vanligare att män utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Delvis kan detta bero på att det är fler män som diskuterar politik på nätet. Det är däremot inte hela förklaringen, då män är mer utsatta även om man bara ser till den grupp som har diskuterat politik på nätet.
  • Var fjärde förstagångsväljare har anmält något politiskt inlägg för innehåll av hårda ord, hat eller hot under senaste året
  • Förstagångsväljarna är en grupp som är mycket aktiva i att diskutera politik på nätet. Dessvärre innebär det också att det är vanligare bland förstagångsväljare att bli utsatta för hård kritik, hat eller hot.
  • Förstagångsväljarna är däremot också den grupp som mest frekvent anmäler politiska inlägg för innehåll med hårda ord, hat eller hot. Unga väljare verkar ha en större vana och benägenhet att anmäla politiska inlägg jämfört med äldre internetanvändare.
  • Omkring hälften av internetanvändarna känner stor oro för att falsk eller vilseledande information kommer att användas för att påverka valutgången i valet 2022.
  • Det är även drygt en tredjedel som känner stor oro för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda internet för att försöka påverka utgången i valet 2022.
  • Oro för påverkan från utländska stater är betydligt högre i de äldre generationerna och sjunker sedan markant med åldern. Oro för falsk eller vilseledande information är däremot i stort sett jämn mellan generationerna.

 
Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-valspecial-2022/
 
Bild: Depositphotos