Hälsa / Träning Media Värderingar
Publicerat: 2024-06-20

Spaning

Allt fler unga upplever psykiska utmaningar

Allt fler unga upplever psykiska utmaningar

Skandias stiftelse Idéer för livet presenterar i en återkommande rapportserie en undersökning om ungas välmående och framtidstro. Undersökningen visar att det finns tecken på att utvecklingen för den psykiska hälsan i denna grupp går åt fel håll. I rapporten presenteras siffor som visar att andelen unga kvinnor med ångest eller oro har fördubblats på tio år, från en tredjedel till sju av tio. Även unga mäns psykiska besvär har nästan fördubblats. Psykisk ohälsa bland unga innebär stora lidanden och samhällskostnader. Uppskattningsvis beräknas kostnaderna till cirka 320 miljarder kronor årligen, främst på grund av sjukskrivningar och minskad ekonomisk produktion samt direkta kostnader för sociala ersättningar och hälsosystemet.  Rapporten visar även att det är så många som upp emot 55 000 unga som anser att de har liten eller ingen förmåga att hantera vardagens utmaningar. Även digitaliseringen kan påverka ungas psykiska hälsa, särskilt genom sömnstörningar kopplade till mobilanvändning och sociala medier.

 

Källa: https://ideerforlivet-prod.s3.amazonaws.com/uploads/2024/06/Ungas-valmaende-och-framtidstro-2024-1.pdf

 

Bild: Screenshot