Värderingar
Publicerat: 2022-12-05

Spaning

Bristande kunskap om demokrati

Bristande kunskap om demokrati

Många elever som går sista året på gymnasiet känner inte till grunderna om rättsstaten. Stiftelsen Rättsfonden har tillsammans med Ungdomsbarometern genomfört undersökningen ”Aldrig hört ordet – vaddå rättsstat?”. Resultatet visar att nästan varannan elev inte vet att det krävs självständiga domstolar för att ett land som Sverige ska räknas som en liberal demokrati. Även insikten om maktdelningen mellan de verkställande, lagstiftande och dömande instanserna är bristfälliga. När eleverna fick frågan om en domare ”vars domar upprepade gånger ändrats i högsta instans” kan bli avsatt av regeringen, riksdagen eller Högsta domstolen svarade 70 procent av ungdomarna ”ja”. På frågan om regeringen kan ändra en dom, besluta att rättegången ska tas om, eller be riksdagen ändra domen om den skulle vara missnöjd med utfallet, svarade 68 procent ja. Bara 37 procent angav det rätta svaret, att en dom i Högsta domstolen endast kan ändras av Högsta domstolen, och inte genom exempelvis en folkomröstning. Är det straffbart att tala nedsättande om religion? 40 procent av förstagångsväljarna svarade ja på den frågan.

 

Källa: http://www.rattsfonden.se/

 

Bild: Depositphotos