Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-06-02

Spaning

De flesta trivs på jobbet

De flesta trivs på jobbet

Feelgood presenterar Jobbhälsorapporten 2023, som baseras på resultat från HALU-undersökningar där 24 000 svenskar svarat på frågor om hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Slutsatserna är uppmuntrande; jobbtrivseln är fortsatt hög och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Flera positiva trender i arbetsmiljön och arbetssituationen kan identifieras. Men en av avvikelserna är att kvinnors upplevda hälsa är sämre.

Cirka 80 % har en påtagligt positiv arbetssituation i att arbetet ses som meningsfullt och erbjuder delaktighet och påverkan. Lika många anger att de har en positiv arbetssituation när det kommer till trivsel, gemenskap och stöd.

Relativt få, 5 % av männen och 10 % av kvinnorna, rapporterar att de upplever alltför hög arbetsbelastning, och så har det sett ut sedan 2010.

Många upplever friskfaktorer i arbetet, med positivt arbetsklimat och kollegor som den mest förekommande faktorn på 60 %, stöd och uppskattning från chef upplevs av 40 %, medan balans och återhämtning upplevs av enbart 30 % av männen och 23 % av kvinnorna.

Trots positiva resultat om arbetslivet finns det fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om individuell hälsa, som har försämrats något över tid. Detta är särskilt märkbart bland kvinnor, där färre rapporterar att de bedömer sin hälsa som ”bra” eller ”mycket bra” jämfört med tidigare år.

 

Källa: https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport

 

Bild: Press Feelgood