Finland poängsätter medborgares hälsa

Finland planerar att poängsätta alla medborgare för att kunna räkna ut hur mycket varje medborgare uppskattas komma belasta vården i framtiden.

Flera påverkande faktorer uppges spela in om varje invånare i Finland ska poängsättas för att slutligen få en prislapp, till exempel ålder, kön, sjukdomshistoria, arbetssituation, familjeförhållande och bostadssort. Prislappen avgör hur mycket den som vårdar en klient, får i ersättning.

Modellen är en del av en stor social- och hälsovårdsreform som förbereds i Finland.
Om riksdagen i Finland kommer att godkänna regeringens förslag så kommer ansvaret för vården att flyttas från kommunnivå till landskapsnivå. Detta skulle ge en ny modell för hur vården organiseras och det skulle också öppna upp marknaden för privata aktörer.

Tanken är att varje invånare få sina poäng innan den stora vårdförändringen träder ikraft. Den poängen avgör den vilken summa den som står för vården får som sedan betalas för klienten.

Tanken är att ersättningen är större för klienter som är sjuka – det här för att undvika att vårdbolagen främst väljer klienter som är friska, säger Timo Seppälä på Institutet för hälsa och välfärd som ansvarar för att ta fram modellen.

Källa: Helsingin Sanomat