Arbetsliv
Publicerat: 2012-12-04

Spaning

Papporna drar ner på arbetstiden

Papporna drar ner på arbetstiden

Ny statistik från SCB visar att småbarnsmammors arbetstid har ökat stadigt de senaste åren. I SCBs tidskrift Välfärd 4/2012 visas att männens arbetstid däremot har minskat och att trenden de senaste fem åren är tydligast bland pappor med barn under sju år. Från att de tidigare arbetade 1-2 timmar mer per vecka jämfört med män utan barn arbetar småbarnspapporna nu mindre. Samtidigt har småbarnsmammornas arbetstid ökat och närmar sig småbarnspappornas. Skillnaden på nästan två arbetsdagar per vecka har sedan millennieskiftet minskat, men är fortfarande omkring tio timmar per vecka.
Läs mer om de nya uppgifterna på:
http://www.scb.se/Pages/Article____344597.aspx