Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-12-01

Spaning

Självkörande fordon skapar trafikproblem?

Självkörande fordon skapar trafikproblem?

Det finns en stor risk att framtidens självkörande fordon leder till betydligt värre trängsel i trafiken. Detta visar en ny studie, den första i sitt slag i Sverige, om effekterna av delade självkörande fordon. Studien visar att utvecklingen och effekterna av framtidens självkörande fordon långt ifrån är given, utan kommer att påverkas av olika vägval. Det handlar dels om vilka regler och villkor som politiker och myndigheter beslutar om, dels om vilka beslut som tas av de aktörer som kommer att utveckla och erbjuda de nya mobilitetstjänsterna.
I studien gjordes ett antal simuleringar av hur delade självkörande fordon kan påverka trafiken i kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille. Resultatet av dessa simuleringar har sedan legat till grund för djupintervjuer med ett antal medborgare i Göteborg. Intervjuerna har kretsat kring attityder och tankar om delade självkörande fordon i en framtida stad. Bakom studien står trafikkontoret Göteborgs Stad, Västtrafik, K2 (Malmö Universitet) och företaget Trivector.
Simuleringarna visar att en överflyttning från biltrafik till s k ride sharing minskar trafikarbetet. En överförflyttning från bil till s k car sharing skulle däremot öka trafikarbetet markant. Med Car sharing  menas en tjänst där kunden bokar en resa mellan två punkter, utan att fordonet plockar upp andra passagerare längs vägen. Denna typ av car sharing liknar dagens bilpooler. Enligt studien skulle en överflyttning till car sharing ge 25–30 procent högre trafikarbete än en överflyttning till ride sharing. Och detta oavsett vilket trafikslag som överflyttningen görs ifrån.
Intervjuerna med trafikanter i Göteborgsområdet visar att de som idag huvudsakligen använder bil ofta är skeptiska till att slopa den egna bilen till förmån för delade självkörande fordon, särskilt inte ride sharing. Däremot ser många av dem som idag huvudsakligen åker kollektivt istället ride sharing som en attraktiv tjänst. Detta tyder på att en del av dagens kollektivtrafikresande förmodligen kommer att flyttas över till ride sharing.
Det mest troliga framtidsscenariot menar man är att det kommer att finns en blandning av ride sharing och car sharing, där ride sharing främst tar resenärer från kollektivtrafiken medan car sharing främst tar resenärer från privatbilismen, som dock också kommer att finnas kvar. Men detta framtidsscenario skulle sammantaget innebära ett ökat trafikarbete och att mycket av potentialen med delade självkörande fordon inte skulle realiseras.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/documents/studie-om-sjaelvkoerande-och-delade-fordon-i-goeteborg-moelndal-partille-2020-2021-pdf-417544
 
Bild: Press Göteborgs Stad