Resa
Publicerat: 2024-02-09

Spaning

Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik

Allt fler väljer att växla mellan bil och kollektivtrafik

Kollektivtrafikens marknadsandel ökar för 2023, 53 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Det framgår av årets rapport från Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning Kollektivtrafikbarometern. Kollektivtrafikens marknadsandel för 2023 uppgår till 31 procent av resorna med motordrivna fordon, vilket är en ökning med tre procentenheter sedan 2022 och elva procentenheter sedan 2021. Marknadsandelen ligger därmed i stort sett i nivå med resultatet innan pandemin 2019 (32 procent). Region Stockholm har störst ökning, med fem procentenheter.

Den vanligaste resenärstypen under 2023 var bilister (44%), dvs de som reser minst en gång i månaden med bil och någon gång per kvartal eller mer sällan med kollektivtrafiken. Bilisterna är den vanligaste resenärstypen för samtliga regioner förutom de tre storstadsregionerna. Men enligt årsrapporten har andelen bilister minskat i samtliga regioner sedan 2022. Störst förändring har skett i Västra Götalandsregionen, där andelen bilister minskat med sex procentenheter och ersatts av växlare, som fortsatt att öka under året (växlare reser regelbundet med såväl bil som kollektivtrafik). Andelen växlare i hela landet är nu 38%, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan förra året.

I årsrapporten syns tydligt att distansarbetet har kommit för att stanna. Bland yrkesverksamma är det 37 procent som arbetar på distans minst någon dag per vecka. Ytterligare 21 procent uppger att de arbetar på distans någon eller några dagar i månaden eller mindre frekvent. 42 procent svarar att de inte utför sitt arbete på distans, antingen på grund av att de inte kan det, att arbetsplatsen inte tillåter det eller att de själva väljer att inte göra det. Andelen som arbetar på distans minst en dag per vecka har minskat något under det senaste året. Det har i stället blivit lite mer vanligt att arbeta på distans någon eller några dagar i månaden.

Drygt tre av fyra kunder (de som reser med kollektivtrafiken mer än 1 gg/månad) är som helhet nöjda med den senaste resan med det regionala kollektivtrafikbolaget. Högst nöjdhet hittar man i Region Värmland. Region Västmanland och Gotland har ökat mest under 2023. Men nöjdheten har minskat något det senaste året och är tre procentenheter lägre än 2019.

 

Källa: https://www.svenskkollektivtrafik.se/verktyg-och-system/kollektivtrafikbarometern/

 

Bild: Svensk Kollektivtrafik