Media Värderingar
Publicerat: 2024-01-18

Spaning

Desinformation toppar listan som global risk 2024

Desinformation toppar listan som global risk 2024

• Felaktig information och desinformation är de största kortsiktiga riskerna, medan extremt väder och avgörande förändringar i jordens ekosystem är de största långsiktiga bekymren, enligt Global Risks Report 2024.

• Två tredjedelar av de globala experterna förutspår att en multipolär eller fragmenterad ordning kommer att växa fram under det nästkommande decenniet.

• Rapporten varnar för att samarbete kring brådskande globala frågor kan bli svårt att få till, vilket kräver nya tillvägagångssätt och lösningar.

World Economic Forums Global Risks Report 2024 baseras på nästan två decennier av data kring riskuppfattning och den varnar för ett globalt risklandskap där framsteg i den mänskliga utvecklingen sakta naggas i kanten. Det gör stater och individer sårbara för nya och återkommande risker. Mot bakgrund av systemiska förändringar i globala maktstrukturer, klimat, teknologi och demografi, tvingar de globala riskerna världens anpassningsförmåga till gränsen.

Det här är insikten från Global Risks Report 2024, som släpptes idag. Rapporten presenterar argument för att samarbeten kring brådskande globala frågor kan bli alltmer bristfälliga, vilket kräver nya tillvägagångssätt för att hantera risker. Två tredjedelar av de globala experterna förutspår att en multipolär eller fragmenterad världsordning kommer att ta form under det nästa decenniet, där medelstora och stora nationer tävlar, fastställer och också verkställer, nya regler och normer.

Rapporten, som är producerad i samarbete med Zurich Insurance Group och Marsh McLennan, bygger på bidrag från över 1 400 globala riskexperter, beslutsfattare och industriledare som svarade på enkäter i september 2023. Resultaten visar en övervägande negativ syn på världen på kort sikt och ännu värre på långt sikt. 30 procent av de globala experterna förväntar sig en ökad risk för globala katastrofer de närmaste två åren och nästan två tredjedelar förväntar sig det under de närmaste 10 åren.

"En instabil global ordning som kännetecknas av polariserande narrativ och osäkerhet, de förvärrade effekterna av extremt väder och ekonomisk osäkerhet orsakar ökade risker – inklusive felaktig information och desinformation", säger Saadia Zahidi, Managing Director för World Economic Forum. "Världsledare måste samlas för att ta itu med kortsiktiga kriser samt lägga grunden för en mer motståndskraftig, hållbar och inkluderande framtid."

Ökad desinformation och konflikter

Oron över fortsatt stigande levnadskostnader, de sammanlänkade riskerna med AI-driven felaktig information och desinformation och efterföljande polarisering, dominerar riskprognoserna för 2024. Kopplingen mellan falsk information och oro i samhället kommer att stå i centrum under valen i flera stora ekonomier de kommande två åren. Inomstatliga väpnade konflikter är ett av de fem främsta orosmomenten under de nästa två åren. Med flera pågående konflikter, underliggande geopolitiska spänningar och försvagad samhällelig motståndskraft finns det en risk för konflikter som sprider sig.

Ekonomisk osäkerhet och nedgång i avstannad utveckling

De kommande åren kommer att präglas av ihållande ekonomisk osäkerhet och växande ekonomiska och teknologiska klyftor. Bristen på ekonomiska möjligheter rankas som nummer sex av de globala riskerna de närmaste två åren. Över längre tid kan hinder för ekonomisk rörlighet byggas upp, vilket låser ute stora delar av befolkningen från ekonomiska möjligheter. Konfliktbenägna eller klimatkänsliga länder kan alltmer isoleras från investeringar, nya teknologier och därmed relaterat jobbskapande. I avsaknad av möjlighet till säkra och trygga försörjningsmöjligheter kan individer bli mer benägna till brottslighet, militarisering, eller radikalisering.

En planet i fara

Ekologiska risker fortsätter att dominera risklandskapet över alla tidsramar. Två tredjedelar av de globala experterna är oroade över extrema väderhändelser 2024. Extremt väder, avgörande förändringar i jordens system, förlust av biologisk mångfald och ekosystemkollaps, brist på naturresurser och föroreningar representerar fem av de tio allvarligaste riskerna som experterna ser inför det nästa decenniet. Dock var de sakkunniga oeniga om hur brådskande riskerna är. Den privata sektorns respondenter tror att de flesta miljörisker kommer att växa fram över en längre tidsram än vad civilsamhället eller regeringen gör. Det pekar på den växande risken för att passera en klimattröskel det inte finns någon återvändo ifrån.

Svara på riskerna

Rapporten uppmanar ledare att tänka om kring åtgärderna för att hantera globala risker. Rapporten rekommenderar globala samarbeten som fokuserar på att snabbt bygga skyddsräcken för de mest akuta nya riskerna, såsom avtal som adresserar integrationen av AI i beslutsfattande vid konflikter. Men rapporten utforskar också andra typer av åtgärder som inte nödvändigtvis behöver vara beroende av gränsöverskridande samarbete, såsom att stärka individuell och statlig motståndskraft genom digitala kampanjer om felaktig information och desinformation, eller främja större forskning och utveckling om klimatmodellering och teknologier med potential att påskynda energiomställningen, där både offentliga och privata sektorer spelar en roll.

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/mercer-sweden-ab/pressreleases/globala-risker-2024-desinformation-toppar-listan-samtidigt-som-de-miljoerelaterade-riskerna-oekar-3296272

Bild: Depositphotos