Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2023-08-08

Spaning

Färre svenskar ger till ideella organisationer

Färre svenskar ger till ideella organisationer

Rapporten ”Allmänhetens syn på givande, engagemang och ideella organisationer” visar att 53% av den svenska allmänheten har skänkt pengar till en ideell organisation de senaste sex månaderna. Motsvarande siffra när mätningarna startade 2016 var 63%. Det är främst bland kvinnor samt yngre personer, 18-29 år, som minskningen i andelen givare märks. Men kvinnor är fortfarande de som i högre grad skänker pengar, 57% jämfört med 48% för män.

Även om trenden för givandet är nedåtgående visar rapporten att befintliga givare planerar i hög grad att behålla nivån på sitt givande under 2023 samtidigt som en av fyra som inte gett tror att de kommer att ge en gåva. Det främsta skälet både till att ge mer eller till att börja ge är om den privata ekonomin skulle förbättras.

Undersökningen visar att unga kvinnor väljer i högre utsträckning att ge till ändamål som de brinner för, medan unga män vill vara med och förändra världen. Unga män behöver i större utsträckning bli tillfrågade för att ge och bland de som har gett beror det i hög utsträckning på att de blivit tillfrågade. Unga kvinnor känner snarare en större inneboende skyldighet att ge och behöver därför inte bli tillfrågade i lika stor utsträckning. Äldre kvinnor och män ger till organisationer som de är väl bekanta med och som de känner förtroende för.

Närmare 8 av 10 svenskar uppger att de har positiv eller ganska positiv inställning till ideella organisationer, en andel som varit relativt konstant sedan 2016. De som är mest positiva är unga mellan 18-29 år där närmare 9 av 10 har en positiv/ganska positiv inställning, vilket indikerar att det lägre givandet i den gruppen inte beror på lägre tillit utan att det snarare är kopplat till sämre ekonomiska förutsättningar.

 

Källa: https://wwwfriise.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2023/06/allmanhetens-syn-pa-ideella-organisationer-engagemang-och-givande-2023.pdf

 

Bild: Depositphotos