Resa
Publicerat: 2021-02-25

Spaning

Så påverkar pandemin våra transporter

Så påverkar pandemin våra transporter

I en ny rapport pekar Transportstyrelsen ut möjliga riktningar för transportmarknaden efter pandemin. Marknaden för persontransporter har drabbats hårt av pandemin. Inställda evenemang och aktiviteter har utraderat efterfrågan på resor och transporter. Lägg därtill hemarbete, distansundervisning och hemleveranser som har ersatt resor till och från jobb, skola och butiker.
Nedgången i resandet har berört samtliga trafikslag. Under 2020 väntas resandet nå samma nivåer som 2008. För järnvägen respektive luftfarten väntas resandet motsvara år 2000 respektive 1978 års nivåer.
Kollektivtrafiken har påverkats i högre utsträckning än många andra färdsätt under pandemin. Det kollektiva resandet riskerar att fortsätta minska eftersom människor blivit mindre villiga att resa tillsammans med andra. Hållbara transporter är en trend som förväntas få förnyad kraft efter pandemin. Likaså väntas digitaliseringen av transportsystemet accelerera.
 
Läs rapporten: https://transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/marknadsovervakning/covid-19-pandemins-paverkan-pa-transportmarknaden/
 
Bild: Press Transportstyrelsen