Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende Privatekonomi Utbildning
Publicerat: 2023-06-30

Spaning

Stockholms tillväxttakt dämpas

Stockholms tillväxttakt dämpas

I slutet av 2022 hade Stockholm cirka 984 700 invånare. De senaste tio åren har folkmängden i Stockholms stad ökat med 103 500 personer. Under de närmsta tio åren prognostiseras befolkningen öka med ytterligare 70 000 personer. Under 2025 väntas folkmängden passera en miljon. Det visar årets befolkningsprognos som görs av Sweco på uppdrag av staden.

Under 2022 sjönk barnafödandet kraftigt i staden till den lägsta nivån sedan 2005. Totalt föddes drygt 11 600 barn vilket var en minskning med cirka 1 500 födda jämfört med året innan. Under 2023 förväntas antalet födda minska ytterligare. Även om minskningen var ovanligt kraftig under 2022 så har trenden de senaste åren varit att färre barn föds i Stockholm. De relativt låga födelsetalen ger färre förskolebarn de närmsta åren, och färre skolbarn på sikt.

Staden har en ung befolkningsstruktur med många personer i barnafödande åldrar i förhållande till de äldre som har hög risk att dö. Detta förhållande förväntas bestå framöver. Det medför att antalet födda väntas bli betydligt fler än dödsfallen under hela prognosperioden.

Medellivslängden har ökat under många år tack vare befolkningens förbättrade hälsa. I staden har skillnaden mellan mäns och kvinnors livslängd följt en minskande trend sedan mitten av 1970-talet. Medellivslängden i staden år 2022 uppgick till cirka 85 år för kvinnor och 82 år för män. Under hela prognosperioden förväntas antalet personer i åldersgruppen 80 år eller äldre öka kraftigt och 2032 förväntas de vara 54 procent fler än 2022.

Under pandemiåren 2020–2021 accelererade utflyttningen medan den totala inflyttningen inklusive invandringen var relativt oförändrad. Det medförde att staden hade den största nettoutflyttningen, det vill säga fler utflyttare än inflyttare, sedan 1970-talet. Under 2022 minskade utflyttningen, men staden hade fortfarande fler utflyttare än inflyttare. Det var främst unga vuxna och barnfamiljer som hade större benägenhet att flytta under 2022 än före pandemiåren. Framöver förväntas utflyttningen minska ytterligare, men fortfarande ligga högre än före pandemin. Invandringen förväntas också ligga på en lägre nivå än tidigare.

Sammantaget innebär det att staden fortsätter växa men i lägre takt än före pandemiåren. Förutom under 2023 då befolkningen förväntas öka med knappt 5 500 personer, förväntas en årlig tillväxt runt 7 000 personer årligen.

 

Källa: https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2023/06/stockholms-stads-befolkningsprognos-20232032/

 

Bild: Depositphotos