Värderingar
Publicerat: 2015-10-01

Spaning

Svenskar nöjda med livet

Svenskar nöjda med livet

Svensken är nöjd med livet, i alla fall om man ska tro den senaste undersökningen på temat lycka som EU:s statistikmyndighet Eurostat tagit fram. Enligt resultatet ligger Sverige i topp bland EU-länderna när det gäller invånarnas tillfredsställelse med livet. Sysselsättning och hälsa hänger samman med hur nöjda vi är. För att undersöka välbefinnande och livskvalitet har man använt sig av tre övergripande frågor:
- Hur nöjd är du med ditt liv?
- Är du lycklig?
- Känner du att livet är meningsfullt?
Undersökningen visar att man i Danmark är man mest nöjd med livet. Inom EU uppger 22 procent hög tillfredsställelse med livet, 57 procent hamnar i mellan­gruppen medan 21 procent anger låg till­freds­ställelse. I Danmark är det 42 procent och i Sverige 35 procent som anger hög till­freds­ställelse med livet. Detta kan jämföras med 6 procent i Bulgarien. De nordiska länderna är till­sammans med Schweiz och Österrike de som har högst andelar med hög livs­till­freds­ställelse. Bland svenskar anger sju av tio att de varit lyckliga för det mesta eller hela tiden. Vi kan också se en viss skillnad mellan olika generationer. Yngre är, kanske föga överraskande, mer nöjda med livet än äldre. Av EU:s 16–24-åringar uppger 30 procent hög till­freds­ställelse med livet jämfört med 20 procent av dem som är 75 år eller äldre.
Läs mer om undersökningen här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Svenskar-nojda-med-livet/