Svensken väger allt mer OCH tränar mer

Svensken väger allt mer OCH tränar mer

En ny analys från SCB visar att svensken blir allt tyngre (och längre!) samtidigt är det allt fler som tränar. Sedan 1980-talet har andelen av den svenska befolkningen med övervikt eller fetma ökat. Utvecklingen i Sverige är inte unik. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det numera globalt sett fler människor med fetma än med undervikt.

I Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) är uppgifterna om övervikt och fetma baserade på intervjupersonernas svar om hur mycket de väger respektive hur långa de är.  Sedan början av 1980-talet har vi i Sverige blivit i genomsnitt 2 cm längre och 7 kg tyngre. Enligt de senaste uppgifterna, från 2016–17, är män i genomsnitt 180 cm långa och väger 84 kg, medan kvinnor i genomsnitt är 166 cm och väger 68 kg.

56 procent av männen och 41 procent av kvinnorna i åldern 16–84 år har övervikt eller fetma. Det är en ökning sedan början av 1980-talet, då motsvarande andelar var 35 respektive 27 procent. Andelen med fetma har under samma period ökat från 5 procent bland såväl kvinnor som män till 12 procent bland kvinnor och 14 procent bland män. Samtidigt har andelen som bedöms ha undervikt minskat från 3 till 2 procent sedan början av 1980-talet. Minskningen har enbart skett bland kvinnor, från 5 till 4 procent. Bland män har andelen med undervikt legat stabilt på ungefär 1 procent under samma period.

Samtidigt är det en allt större andel som svarar att de motionerar. Andelen 16–84-åringar som regelbundet motionerar minst två gånger i veckan var 31 procent 1988–89. År 2012–13, det senaste året frågan om motion ställdes i ULF, uppgav 66 procent att de två eller fler gånger i veckan motionerade under minst 30 minuter per tillfälle. Vi har alltså sett en ökning av såväl andelen som uppger att de motionerar regelbundet som andelen med övervikt eller fetma. Senare års forskning tyder på att det inte räcker med att träna några gånger i veckan för ett hälsosamt liv om man inte dessutom har ett rörligt liv i övrigt. Att praktiskt taget aldrig motionera är dock vanligare bland personer med fetma än bland personer med normalvikt. År 2012–13 uppgav 21 procent av personer med fetma att de praktiskt taget aldrig motionerade. Motsvarande andel bland personer med normalvikt var 10 procent.

 

Läs mer: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/varannan-svensk-har-overvikt-eller-fetma/