Våra medievanor allt mer digitala

Våra medievanor allt mer digitala

Mediebarometern 2017 visar att användningen av medier på internet fortfarande ökar. Vi tillbringade till exempel mer tid på både sociala medier och traditionella mediers webbversioner år 2017 jämfört med år 2016. Den digitala utvecklingen delar på vissa områden upp befolkningen och vi ser idag framförallt tydliga generationsskillnader i medieanvändningen. Men trots framgången för den digitala tekniken är det viktigt att understryka att teknikskiften inte medför att användningen av traditionella medier är på väg bort. Traditionell radio och tv är alltjämt de mest använda medierna.

Räckvidden för tidningar på papper har minskat kraftigt under de senaste tio åren.  Utvecklingen är olikartad för morgon­ respektive kvällstidningar. Nedgången för morgontidningar på papper har inte kompenserats av uppgången online. 36 procent läser en morgontidning på papper en vanlig dag, medan 12 procent läser online. För kvällstidningar är räckvidden online betydligt högre än för pappret. Kvällstidningen läses huvudsakligen digitalt, 19 procent. Enbart 8 procent läser en kvällstidning på papper. Dagstidningen är emellertid fortfarande det textmedium som har störst daglig räckvidd, och den har fortsatt störst räckvidd på papper.

Andelen bokläsare är relativt stabil över tid och andelen tidskriftsläsare minskar något. Andelen som läser böcker och tidskrifter en genomsnittlig vecka är betydligt högre än andelen som läser dagligen. Såväl böcker som tidskrifter läses i huvudsak på papper. 54 procent av befolkningen läser bok en vanlig vecka, 35 procent läser någon vecko­ eller månadstidning en genomsnittlig vecka, medan 23 procent läser en special­/facktidskrift.

De senaste tio åren har andelen som tittar på tv via vanlig tv­apparat minskat; 2007 såg 85 procent på traditionell tv en genomsnittlig dag, 2017 ser 64 procent av befolkningen på traditionell tv en genomsnittlig dag. Det är ungefär samma andel som noterades år 2015 och 2016. 33 procent av befolkningen tittar på webb­tv 2017, medan 1 procent såg på tv via internet för tio år sedan. I ungdomsgruppen 15 till 24 år är det vanligare att titta på webb-tv än på traditionell tv.

Användningen av de stora sociala medierna varierar beroende på faktorer som kön och ålder. Kvinnor är aktivare än män och ungdomar är aktivare än äldre. Bland användarna av sociala medier används Facebook i stor utsträckning oavsett ålder. Undantaget är barnen, bland dem är Snapchat störst. Bland pensionärer används i huvudsak Facebook. Bland ungdomarna används plattformarna Instagram och Facebook i ungefär lika stor utsträckning, omkring 80 procent.

Det huvudsakliga skälet till att använda sociala medier är att följa vänner och familj, det gör 52 procent av befolkningen 9 till 79 år. 27 procent uppger att de tar del av nyheter via Facebook. I ungdomsgruppen 15 till 24 år är andelen 42 procent jämfört med att 24 procent tar del av nyheter i en morgontidning och 26 procent tar del av nyheter i Sveriges Television.

 

Läs mer: http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/mediefakta-dokument/Mediebarometern/Mbar_Tema_rap/mediebarometern_2017_de_forsta_resultaten.pdf