Trendanalys special: Världen post corona - fyra scenarier

Hur ser världen ut efter coronapandemin? Det är en fråga...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: BYOD – Bring Your Own Device

Arbetstagare använder idag ofta sina privata datorer, surfplattor och mobiler på sina respektive arbetsplatser, något som ställer nya krav på företagens IT-avdelningar. Frågor som kommer att aktualiseras är t.ex. vem som ska ha tillgång till vad, samt frågor kring informationssäkerhet i avseende på mejl och fibrer som sprids mellan olika, ofta privata, datorer och mobiltelefoner. Företag som Google och Apple utvecklar produkter och applikationer med konsumenterna i främsta fokus, tillskillnad mot förut då utvecklingen främst inriktades gentemot företagsmarknaden. Följden har blivit att konsumenten många gånger inte nöjer sig med den mobiltelefon och/eller dator som arbetsgivaren erbjuder, utan istället tar med sig sin egen apparat, vilken sedan kopplas upp och används på arbetsplatsen. I en global undersökning 2012 svarade över 60 % av företagen att de i dagsläget saknar rutiner och säkerhetsföreskrifter för att kunna hantera situationen. I takt med en utveckling där den individuelle arbetstagaren i större utsträckning tar med sin mobila enhet, och kopplar upp denna på företagets intranät, kommer nya säkerhetsfrågor att aktualiseras. Det framstår som tydligt att utvecklingen kommer aktualisera en mängd frågor kring säkerhet på många företag i en nära framtid.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Utveckling av mobila enheter. Surfplattor, laptops och smartphones utvecklas ständigt, och finner också nya användningsområden. Detta medför att arbetstagaren i större utsträckning kan använda sin mobila enhet i anslutning till det specifika arbetet, varför denna situation också medför nya krav på säkerhet.
  • Ökat användande. Privatpersoner konsumerar nya mobila enheter, och användandet av dem ökar.
  • Säkerhetsrisker. Vad händer om en anställd t.ex. genom sin smartphone har access till företagets nätverk, och sedan tappar sin telefon? Vilka risker finns då en anställd lämnar sin tjänst, men fortfarande har viktig företagsdata kvar i sin privata mobila enhet?  
  • Arbetsgivarens attityd. Vilken attityd har arbetsgivaren gentemot att arbetstagaren använder sina egna apparater på arbetsplatsen? Attityden verkar för en skyndsam eller mer återhållsam aktualisering av säkerhetsfrågor.   
Relaterade spaningar