Arbetsliv
Publicerat: 2019-10-03

Spaning

Allt fler äldre arbetar

Allt fler äldre arbetar

Allt fler seniorer arbetar. Andelen sysselsatta 65–74-åringar har ökat från 76 000 personer år 2005 till 193 000 personer år 2018. Ökningen syns både bland kvinnor och män, och bland tjänstemän och arbetare. Det visar en ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft.

Rapporten "Hur mycket arbetar seniorer?" visar att andelen sysselsatta 65–74-åringar har ökat från 10 procent 2005 till 17 procent 2018. Bland männen har andelen ökat från 14 till 21 procent under samma tid och bland kvinnorna från 6 till 13 procent. Störst ökning syns i åldersgruppen 65–69 år, men även bland 70–74-åringar har sysselsättningen ökat. Sammantaget bidrar den ökade sysselsättningen bland seniorer med nästan 2,2 miljoner fler arbetade timmar per vecka 2018 jämfört med 2005.

Andelen sysselsatta har ökat både bland arbetare och tjänstemän, och en majoritet av alla arbetande seniorer återfinns i privat sektor. Även i kommuner och landsting har antalet sysselsatta ökat, men liknande ökning syns inte inom staten. Andelen seniorer är dock fortfarande låg på stora delar av arbetsmarknaden. Undantaget är jordbrukssektorn, där nästan var femte sysselsatt är 65 år eller äldre.

De flesta seniorer arbetar deltid. 65–69-åringar arbetar i genomsnitt drygt 20 timmar i veckan, medan 70–74-åringar i genomsnitt arbetar 16 timmar i veckan. Likt arbetsmarknaden i stort har kvinnor en genomsnittligt kortare arbetstid per vecka jämfört med män.

Läs hela rapporten här: https://seniorarbetskraft.se/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-7_Hur-mycket-arbetar-seniorer_webb.pdf


Bild: Depositphoto