Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2019-01-24

Spaning

Framtidens arbete – ny rapport från ILO

Framtidens arbete – ny rapport från ILO

Nu släpper FN-organet International Labour Organisation (ILO) rapporten Global Commission on the Future of Work. Målet för ILO:s arbete är en hållbar arbetsmarknad där alla inkluderas och når sin fulla potential. Rapporten beskriver vad som behöver göras på global nivå för att detta ska bli verklighet.
Rapporten fokuserar framför allt på tre områden vilka kommer att vara centrala i byggandet av framtidens arbetsmarknad; investeringar i människors förmågor, arbetsgivare och arbetsförhållanden. Genomgående i rapporten sätts individen i fokus.
Tre nyckelinsikter från kommissionen
Det livslånga lärandet blir allt viktigare i en kunskapsintensiv, komplex och global värld. Rapporten understryker nödvändigheten i att ansvaret för individens fortbildning ska delas av såväl företagen som politiken och inte minst individen själv. Viktigt är också att stötta individer som vill kunna förflytta sig mellan arbeten genom att till exempel tillåta fortbildning på betald arbetstid.
ILO rekommenderar att länder etablerar en universell arbetskraftsgaranti. En garanti skulle inkludera en adekvat typ av medborgarlön, arbetstidsbegränsning och hälso-och sjukvårdsförsäkring. Det är viktigt att se framtidens teknik som något som hjälper, inte stjälper, skriver man i rapporten. Mänsklig arbetskraft ska aldrig jämställas med vad en robot kan göra, teknologin ska frigöra människor från uppgifter som innebär fara och sker under eländiga förhållanden - inget annat.
Inom vården, gröna ekonomin, jordbruket och infrastruktur finns möjlighet till många nya arbetstillfällen. Genom att investera i rätt teknik ges möjligheter för människor att utföra mer kvalificerade arbeten medan tekniken gör de mer lågförädlade sysslorna. I syfte att uppmuntra långsiktiga investeringar inom områden som de ovan föreslår rapporten alternativ till det traditionella måttet BNP som man menar är ett icke adekvat sätt att mäta ett lands framgång på.
Läs mer: https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662410/lang--en/index.htm