Resa Värderingar
Publicerat: 2022-09-15

Spaning

Geografiska skillnader i synen på klimatansvar

Geografiska skillnader i synen på klimatansvar

En ny undersökning om svenskarnas syn på klimatet och valet som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo visar att äldre personer tar ett större eget klimatansvar, och att bara en dryg tredjedel tänker ändra sina resvanor för att bidra till ett bättre klimat. Geografiskt så är klimatintresset störst i storstäder som Stockholm och Malmö med 62 respektive 63 procent som menade att klimatpolitiken var viktig när de skulle rösta i riksdagsvalet. Lägst är intresset i mellersta och norra delarna av Norrland, där det till och med är fler som ser klimatfrågorna som oviktiga än viktiga.

Undersökningen visar också att 59 procent av svenskarna anser att de själva har ett stort eget ansvar när det gäller att försöka minska klimatförändringarna och bara 13 procent att de har ett litet eller obefintligt ansvar. Även här sticker kvinnorna ut med 68 procent som ser ett stort eget ansvar. Synen på det egna ansvaret tycks även öka med åldern. I den yngre kategorin, 18-34 år, menar 50 procent att de har ett stort eget ansvar för att minska klimatförändringarna. Andelen ökar sedan successivt till 59 procent i åldrarna 35-55 år och därefter till hela 67 procent i gruppen 56-79 år, säger David Ringmar.

Undersökningen har även tittat närmare på beteendeförändringen när det gäller egna resor. Här visar resultaten att det bara är 37 procent som tänker minska sin egen klimatpåverkan genom att göra färre resor under de kommande 12 månaderna. Bland män är andelen så låg som 32 procent. Noterbart är även att viljan att förändra resandet är större bland personer med lägre inkomster än bland dem som tjänar mer. Geografiskt så märks samma tendens när det gäller minskat resande som för klimatfrågornas betydelse i riksdagsvalet. Allra minst benägna är personer i nordligaste Norrland, där bara var fjärde intervjuperson kan tänka sig dra ner på resorna under det närmaste året.

 

Källa: https://news.cision.com/se/pwc/r/klimatpolitiken-viktig-nar-svenskarna-lagger-sina-roster---men-fa-ar-redo-att-minska-resorna-for-att,c3628022

 

Bild: Depositphotos