Arbetsliv Resa
Publicerat: 2021-08-30

Spaning

Kollektiv-trafiken inte lika populär efter pandemin

Kollektiv-trafiken inte lika populär efter pandemin

En studie från analys- och teknikkonsultföretaget WSP bekräftar tidigare mätningar som visar att kollektivtrafiken riskerar att förlora en av fem resenärer i storstadsregionerna jämfört med innan pandemin. WSP har löpande under pandemin studerat hur trafik och pendling påverkats av restriktioner och nya beteenden. Det är tydligt att resorna med kollektivtrafiken kommer vara färre än tidigare, men det skiljer sig en del mellan arbetsrelaterade och privata resor. För privata resor finns en stark önskan om att återgå till det normala.
Av de som väljer bort kollektivtrafiken i framtiden räknar en fjärdedel med att byta till bilen och resterande till andra färdmedel, främst cykel och gång men i mindre uträckning även elmoped och elcykel enligt WSPs undersökning. Resulterar detta i mer eller mindre biltrafik är svårt att dra allt för långtgående slutsatser av. Med mer hemarbete minskar antalet resor totalt sett, men resor till jobbet utgör dock endast cirka 20-30 procent av alla personresor. Studien visar dessutom att människor är betydligt mer intresserade av att återgå till sina privata resor, som i högre grad väntas göras med bil efter pandemin, än de är av att återgå till arbetsresor. Detta betyder att vi kan komma att se en ökning av biltrafiken totalt sett.
 
Källa: https://www.wsp.com/-/media/Insights/Sweden/Documents/2021/WSPs-stora-mobilitetsstudie-2021.pdf
 
Bild: Press WSP