Media Värderingar
Publicerat: 2017-05-26

Spaning

Medie-användningen ökar kraftigt bland unga

Medie-användningen ökar kraftigt bland unga

Tiden som ägnas åt medieanvändning har ökat kraftigt bland barn och ungdomar det senaste decenniet. Det framgår av Statens medieråds undersökning Ungar & medier som kartlagt barns och ungas medieanvändning vartannat år sedan 2005. Årets undersökning visar bland annat att en fjärdedel av alla 4-åringar använder internet dagligen.
När Ungar & medier genomfördes för första gången 2005 användes begreppet högkonsument som ett analytiskt verktyg för att illustrera olika användargruppers medievanor. Begreppet beskriver dem som använder en viss medieform mer än tre timmar en vanlig dag. Sedan dess har andelen högkonsumenter mer än fördubblats.
Nedbrutet på årskullar och kön kan andelen högkonsumenter bli ännu större, t.ex. använder 76 % av 15-åriga flickor mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord i många avseenden dagens genomsnittsanvändare.
Så sent som 2010 använde 4 % av barn mellan 9 och 12 år mobilen mer än tre timmar om dagen. Nu är andelen 51 %, alltså mer än ett tolvfaldigande på sex år
Undersökningen, som upprepas vartannat år och nu genomförts för sjunde gången sedan 2005, omfattar ett representativt urval av barn och unga 0-18 år. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2017”, ”Ungar & medier 2017” samt ”Föräldrar och medier 2017”.
Ladda ner rapporterna här:
https://statensmedierad.se/press/nyheterkronikorochpressmeddelanden/nyheterpressmeddelandekronikor/ungarmediergardagenshogkonsumenterardagensgenomsnittsanvandare.2357.html