Mat / Dryck
Publicerat: 2020-03-06

Spaning

Minskning av kött-konsumtionen

Minskning av kött-konsumtionen

Jordbruksverkets senaste sammanställning av förbrukningen av kött och mejeriprodukter visar på en viss förändring av våra matvanor. Vi äter mindre kött samtidigt som en större andel är svenskt. Sammantaget minskade förbrukningen av kött 2019 med 2,3 procent eller 2,0 kg till 81,9 kg/capita, vilket är i nivå med förbrukningen 2004. Variationen mellan köttslagen är dock stor. Minskningen var störst för griskött och förbrukningen ligger nu på samma nivå som mitten av 1980-talet. Förbrukningen av matfågel ökade. Vi åt något mindre ägg men förbrukningen har ändå ökat stadigt under flera decennier. För mejeriprodukter varierade utvecklingen, vi konsumerade lite mer ost och smör men mindre mjölk och yoghurt. I ett längre perspektiv har förbrukningen av kött stigit samtidigt som den svenska marknadsandelen sjunkit. De senaste åren har dock kurvorna vänt och närmar sig varandra igen.
Sedan EU-inträdet har framför allt mjölk- och grisköttsproduktionen haft en vikande trend. Produktionen av matfågel, får- och lammkött och ägg har samtidigt ökat. Produktionen av nötkött är idag nästan lika stor som 1995, dock med ett skifte från färre nötkreatur av mjölkras till fler av köttras. Räknat i vikt har en ökad produktion av matfågel vägt upp för de minskningar som skett för griskött och idag är produktionen av de fyra största köttslagen totalt ungefär lika stor som 1995.
För kött totalt steg den svenska marknadsandelen till 68 procent 2019, vilket kan jämföras med 99 procent 1994 och bottennivån på 61 procent 2013. Andelen svenska ägg av vår förbrukning steg till 97,5 procent 2019 och det är den högsta nivån sedan slutet av 1990-talet. Vid en omräkning av samtliga mejeriprodukter till mjölkekvivalenter hamnar den svenska marknadsandelen på 70,4 procent, det är en minskning jämfört med 2018 och även fortsättning på en långvarig trend med sjunkande svensk marknadsandel i mejerisektorn.
 
Källa: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/patalomjordbrukochfiske.4.6b0af7e81284865248a80002531.html
 
Bild: Press Jordbruksverket