Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2024-06-26

Spaning

Positiv inställning till AI i vården

Positiv inställning till AI i vården

Åtta av tio svenskar är positiva till att AI används inom vården, vilket är en dubblering sedan 2017 då knappt fyra av tio gav samma svar. Detta enligt en rapport om AI i vården framtagen av PwC. Rapporten visar även att nästan alla läkare och sjuksköterskor som tillfrågats är positiva till att använda AI i sitt arbete.

När svenska folket får frågan inom vilket område man tror att AI kan göra mest nytta svarar så många som hälften att AI kan bidra till minskade väntetider. Den främsta anledningen till att medarbetare inom vården vill använda AI är antingen för att förbättra arbetsmiljön eller öka vårdkvaliteten. Samtidigt är det många som anser att AI är en tillgång inom samtliga valbara alternativ (förbättra arbetsmiljö, öka vårdkvaliteten, stärka utvecklingen av vården och förbättra patientsäkerheten).

7 av 10 medarbetare inom vården vill framför allt använda AI till administrativa uppgifter såsom journalföring, schemaläggning och resursplanering. Drygt hälften är positiva till att använda AI för att analysera information och upptäcka avvikelser, såsom tumörer på röntgenbilder, patientövervakning på sjukhus eller i hemmet, men även för att rekommendera behandling till patienter. Däremot är endast 22 procent positiva till att AI används till förskrivning av exempelvis läkemedel.

Ytterligare resultat från rapporten:

  • 62 procent av det svenska folket är villiga att dela hälsodata till vårdkontakter via molntjänster.
  • Även om AI ses som en positiv del av vården, så menar närmare två av tre medarbetare inom vården att de inte skulle känna sig trygga med att patienter enbart har kontakt med ett AI-verktyg.
  • Sex av tio medarbetare inom vården efterlyser utbildningsinsatser inom AI.
  • 73 procent av invånarna i Sydsverige, jämfört med 52 procent i mellersta Norrland, är positiva till att AI används i vården.

 

Källa: https://www.pwc.se/healthcare-rapporten-2024

 

Bild: Depositphotos