Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-11-24

Spaning

Skillnader i folkhälsan i Sverige

Skillnader i folkhälsan i Sverige

Det finns skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Högst andel ohälsa uppger de som har lägst utbildningsnivå. Det visar Sveriges största folkhälsoenkät, ”Hälsa på lika villkor”, som skickades ut till 120 000 personer under februari till maj i år. Sammanställningen för år 2020 visar att de allra flesta, mer än 70 procent, upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Men den positiva utvecklingen som pågått sedan år 2004 verkar ha avstannat och det finns skillnader mellan olika grupper.
Trots att undersökningen samlades in mitt under den pågående coronapandemin ser det inte ut att vara några större förändringar i resultatet jämfört med föregående år. Hur hälsan och hälsans bestämningsfaktorer påverkats av pandemin kommer Folkhälsomyndigheten att följa upp i framtida undersökningar.
 
Enkäten visar vidare att:
Fler uppger psykisk ohälsa. Självrapporterade besvär av ängslan, oro och ångest har ökat, särskilt bland yngre kvinnor.
Andelen personer som rapporterar fetma har fortsatt att öka med någon procentenhet och ligger nu på 16 procent.
Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, genomfördes för första gången 2004 och är ett fortlöpande samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regioner i Sverige.
 
Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/ny-statistik-om-folkhalsan-i-sverige-visar-pa-skillnader-i-befolkningen/
 
 
Bild: Depositphotos