Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2018-07-17

Spaning

Ungas alkohol-konsumtion fortsatt neråt

Ungas alkohol-konsumtion fortsatt neråt

Resultatet av årets undersökning som genomförts av Origo Group på uppdrag av Stockholms Stad, visar att den positiva trend som pågått sedan 2008 beträffande ungdomars självdeklarerade alkohol- och tobaksvanor fortsätter. Bland både flickor och pojkar har andelen som uppger att de helt väljer bort både alkohol och tobak antingen ökat eller ligger kvar på samma rekordhöga nivå som i 2016 års mätning. Dessutom ligger nu ungas totala årskonsumtion och andelen som ofta dricker mycket alkohol på historiskt låga nivåer i samtliga grupper.
Ett område där utvecklingen inte tycks vara lika stabil är utsattheten för sexuellt tvång/våldtäkt. I 2018 års undersökning uppger 7 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet att de har blivit utsatta, vilket är en tydlig ökning från tidigare mättillfällen då nivån har varit stabil kring 2-3 procent. För övriga grupper är den självdeklarerade utsattheten för sexualbrott generellt stabil på lägre nivåer, dock syns något högre andelar för flickor än för pojkar över tid.
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 samt i gymnasiets år 2, i Stockholms stad. Kommunala skolor är ålagda att delta, medan fristående skolor deltar frivilligt. Ett av Stockholmsenkätens syften är att, över tid och geografiskt i staden, följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor.
Läs er om undersökningen här: http://www.stockholm.se/stockholmsenkaten