Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-06-30

Spaning

Ungas psykiska välmående allt sämre

Ungas psykiska välmående allt sämre

Den psykiska ohälsan bland unga ökar och nästan hälften av alla 16–24 åringar ser mörkt på samhällets framtid. Yngre känner sig mer ensamma än äldre och så många som var fjärde 15-årig flicka känner sig ensam oftast eller alltid. Nu släpps årets upplaga av Skandias stiftelse Idéer för livets välmåenderapport.

Mätningar från SCB visar att andelen 16–24 åringar som upplever ängslan, oro eller ångest femdubblats sedan 80-talet. I en enkätundersökning som Idéer för livet har gjort i juni 2023 svarar 64 procent att de mått dåligt en eller flera perioder i sitt liv. Detta är en ökning med 10 procent sedan 2018 när Idéer för livet gjorde den första mätningen. Psykisk ohälsa i ung ålder ökar risken för ett liv i otrygghet, med skolmisslyckanden och utanförskap som resultat.

Årets välmåenderapport kartlägger den senaste forskningen på temat samt går igenom riskfaktorer och skyddsfaktorer som hjälper till att identifiera i vilken grad en person riskerar att bli drabbad av psykisk ohälsa. Nytt för i år är ett kapitel om ofrivillig ensamhet, något som blir allt vanligare bland unga.

 

Källa: https://www.ideerforlivet.se/globalassets/pdf/rapporter/ungas-valmaende-och-framtidstro.pdf

 

Bild: Depositphotos