Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2020-08-10

Spaning

Coronakrisen påverkar ungdomar

Coronakrisen påverkar ungdomar

Analysföretaget Rasmussen Analys har tillsammans med Swedish Education Group för sjätte året publicerat rapporten Ungdomsfokus. Resultaten i Ungdomsfokus visar att coronakrisen för många unga har lett till insikter om samhällets och livets bräcklighet, om ökad tacksamhet för det lilla i livet och en förståelse för att vi inte kan ta något för givet.
En tredjedel av unga menar att känslan av gemenskap och samhörighet med andra människor har ökat som en effekt av coronakrisen. Här skiljer inte unga ut sig nämnvärt från äldre, andelen är ungefär lika stor bland de som är över 30 år. Samtidigt menar 23 procent av unga att känslan av samhörighet med andra har minskat. Det är en splittrad bild som växer fram, krisen tycks både förena och separera.
Medan en tredjedel upplever att samhörigheten med andra ökat menar 4 av 10 att känslan av att behöva klara sig själv och rå om sitt eget hus har ökat som en följd av krisen. Och en tredjedel upplever att känslan av att vara omhändertagen av samhället har minskat.
Coronakrisen har påverkat hur ungdomar studerar. Hela 42 procent av unga har blivit mer positiva till distansstudier sedan coronakrisens utbrott. Ju högre utbildning föräldrarna har – desto mer positivt inställda har unga blivit. Men inställningen bland unga varierar. En tredjedel av unga har tvärtom blivit mer negativt inställda till distansstudier. Vi ser inga könsskillnader eller åldersskillnader i resultaten inom gruppen 15–29 åringar. Däremot har gruppen unga med utomeuropeisk bakgrund blivit mer negativt inställda till distansstudier jämfört med genomsnittet av unga.
Även vårt arbetsliv har förändrats. Fyra av tio medarbetare (i alla åldrar, 15–65 år) uppger att de har börjat distansarbeta eller jobba hemifrån i större utsträckning under krisen jämfört med tidigare. Huruvida distansarbetet har ökat eller inte varierar stort mellan olika delar av landet och mellan olika branscher. Det har i huvudsak ökat i storstäderna. I de tre största städerna: Stockholm, Göteborg och Malmö har 50 procent av medarbetarna börjat arbeta mer på distans under krisen jämfört med enbart 30 procent av medarbetarna i övriga landet. De branscher där ökningen är störst är sådana som har rätt förutsättningar för distansarbete, det vill säga är starkt digitala och inte platsbundna.
4 av 10 medarbetare uppger att de har fått mindre att göra på jobbet sedan coronaepidemin bröt ut och 27 procent uppger att de har fått mer att göra. Av de som har fått mindre att göra svarar 71 procent att det handlar om att krisen lett till färre arbetsuppgifter eller kunduppdrag medan 31 procent har gått ned i arbetstid och därför anpassat arbetsbördan till den nya arbetstiden.
 
Källa: https://rasmussenanalys.se/ladda-ned-ungdomsfokus-2020
 
Bild: Screen shot