Utbildning
Publicerat: 2023-12-06

Spaning

Nedgång i PISA-resultatet

Nedgång i PISA-resultatet

15-åringar presterar sämre i matematik och läsförståelse i Sverige, i övriga Norden samt i de flesta andra OECD-länder. Det visar den internationella kunskapsmätningen PISA 2022. I naturvetenskap presterar de svenska 15-åringarna på samma nivå som i föregående mätning 2018. Trots resultatnedgången ligger Sverige fortfarande på en högre nivå än OECD-genomsnittet i alla tre ämnesområden. De svenska resultaten i matematik och läsförståelse är nu tillbaka på samma nivåer som 2012, då Sverige uppnådde sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden. I naturvetenskap ligger Sverige kvar på samma nivå som PISA 2018.

Såväl hög- som lågpresterande elever i matematik och läsförståelse har lägre resultat 2022 jämfört med motsvarande elevgrupper i PISA 2018 men de högpresterande eleverna har inte tappat lika mycket. Elever med mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund presterar sämre i PISA 2022 än de gjorde 2018, medan elever med en mer gynnsam socioekonomisk bakgrund presterar på samma nivå. Resultatskillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund har alltså ökat. Samma tendenser finns i flertalet andra länder. Det indikerar att pandemin kan ha bidragit till de ökade skillnaderna eftersom elever som redan möter stora utmaningar i skolan är de som har påverkats mest av pandemin.

Det finns inget enkelt samband mellan resultaten i PISA 2022 och hur mycket länderna höll sina skolor öppna under pandemin. En förklaring till att man inte ser tydliga samband mellan skolstängningar och resultatutvecklingen i PISA kan vara att pandemin påverkade eleverna även på andra sätt än genom stängda skolor. Skolor som hölls öppna under pandemin hade till exempel en ökad sjukfrånvaro hos både lärare och elever.

Det PISA 2022 däremot visar är att svenska elevers känsla av tillhörighet i skolan har ökat jämfört med föregående mätning 2018, samtidigt som den har gått ned i OECD i genomsnitt.

 

Källa: https://www.skolverket.se/publikationsserier/rapporter/2023/pisa-2022?id=12177

 

Bild: Skolverket