Ökad reglering av AI att vänta?

Ökad reglering av AI att vänta?

I en ny studie från Burson Cohn & Wolfe (BCW) och Centre for European Policy Studies (CEPS) har attityderna till möjligheter och utmaningar med AI bland tre grupper: politiker och lagstiftare, företag som använder AI och AI-leverantörer kartlagts.

Uppslutningen kring fördelarna med AI är överväldigande positiv. 85 procent av respondenterna säger att AI är gynnsamt för samhället. Färre än 2 procent av de tillfrågade anger att de är ”mycket oroade” och att AI kommer att försvåra för dem i framtiden.

Närmare 60 procent av de företag som levererar AI-tjänster tror att slutkonsumenten är omedveten om hur företag använder AI.

Respondenterna i rapporten är överens om att AI kommer att påverka arbetsmarknaden, dock är de inte överens om hur. 34 procent svarar att det förväntar sig att AI skapar fler nya arbetstillfällen, men 40 procent anser att fler arbetstillfällen kommer att försvinna än skapas. 43 procent av företagen förknippar också AI med en risk, givet den stora osäkerheten kring framtida effekter.

Bland lagstiftare och politiker vill 54 procent se ökad reglering, och bland företagen som levererar AI är den siffran 48 procent, medan endast 30 procent av de företag som använder AI vill se ökad reglering. Lagstiftare och politiker vill prioritera lagstiftning inom det civilrättsliga området, medan företagen som använder AI vill se reglering inom konkurrensområdet. AI-företagen själva vill främst ha reglering inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ladda ner rapporten i sin helhet: http://www.burson-marsteller.eu/wp-content/uploads/2018/03/TheBrAInstorm_Burson-Burson-Cohn-Wolfe-Report-on-Artificial-Intelligence.pdf