Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-02-23

Spaning

Positiva och negativa signaler i skånsk hälsorapport

Positiva och negativa signaler i skånsk hälsorapport

Skåningarnas hälsa i stort verkar inte ha påverkats av pandemin. Det visar Region Skånes nya folkhälsorapport som besvarats av närmare 29 000 skåningar i åldern 16 år och uppåt. Resultatet bygger på svar som lämnats in våren 2022, strax efter att Sverige lyft de sista pandemirestriktionerna. Övergripande kan konstateras att andelen som känt oro för att någon närstående ska drabbas, är dubbelt så hög som oron för att själv bli allvarligt sjuk i covid-19. I svaren i övrigt syns inga större negativa förändringar, tvärtom finns det flera områden med positiva hälsotrender.

Andelen som känner sig stressade har minskat sedan 2019. Samtidigt har nattsömnen förbättrats och i undersökningen anser mer än varannan svarande att de sover bra. Dessutom har riskkonsumtionen av alkohol minskat något och en viss positiv förändring ses för andelen som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Men skillnaderna mellan de olika kommunerna är stora; så har nästan åtta av tio som varit fysiskt aktiva i Lomma medan motsvarande andel i Landskrona endast är fem av tio.

Sedan 2019 finns det även negativa effekter som att antalet som är stillasittande minst tio timmar per dygn har ökat i stort och sett till åldersgrupper är de yngsta (16–29 år) de mest stillasittande, mer än en tredjedel av de svarande i gruppen är stillasittande i denna omfattning.

Andelen med oro har också ökat. Mest bland kvinnor där mer än hälften av alla svarande anger att det känt oro under det senaste året. Det sociala deltagandet har även minskat kraftigt. Närmare fyra av tio i den äldsta och yngsta gruppen har upplevt att de besväras av ensamhet och isolering.

Det finns en långsiktigt ökande trend för fetma (obesitas). År 2000 var det färre än tio procent som led av fetma, medan det idag är närmare var femte skåning. Däremot syns stora regionala skillnader. I Lomma, Vellinge och Lund är det cirka en av tio som lider av fetma medan motsvarande siffra för Åstorp, Sjöbo och Hörby är en av fyra.

Övergripande visar resultatet att den psykiska ohälsan är lägre än år 2019, men högre än år 2000. Det skiljer mellan kvinnor och män och framför allt är det yngre personer som mår sämst. Kvinnor mellan 16–29 år visar fortsatt oroande höga nivåer av psykisk ohälsa där tre av tio anger att de har problem med sin psykiska hälsa.

 

Källa: https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/folkhalsorapport-skane-2023/

 

Bild: Press Region Skåne