Trendanalys special: Världen post corona - fyra scenarier

Hur ser världen ut efter coronapandemin? Det är en fråga...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Bioprinting

I kölvattnet kring utvecklingen med 3D printing kan vi nu se en utveckling gentemot vad som kallas bioprinting. Utvecklingen har främst en medicinsk relevans, där den kommer att utgöra en viktig del kring forskningen om organtransplantationer. Ett betydande problem vid transplantationer är att hitta sådana organ som passar mottagaren, då dennes celler annars riskerar att stöta bort det nya organet. Inom bioprinting används, mycket förenklat, mottagarens egna celler som grundstenar för de nya organen, vilket gör det möjligt att tillverka fullt fungerande organ med, för patienten i fråga, en perfekt matchning.

Forskning och utveckling inom området har redan i dag kommit långt, och det är i dag möjligt att tillverka artärer som kan användas vid hjärtoperationer, samtidigt som experter också menar att man inom en nära framtid även skall kunna tillverka större, fullt fungerande, organ. Bioprintingen kan bli en trendsättande faktor för den fortsatta utvecklingen kring organtransplantationer inom sjukvårdssektorn.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Teknikutveckling. Framtida teknikutveckling kommer sannolikt att medföra att vi med hjälp av bioprinting kan framställa mer avancerade modeller av organ.
  • Humanitära aspekter. Då utvecklingen inom bioprinting leder till en bättre och mer funktionell sjukvård, där många liv kan räddas, så blir det svårt ur ett humanistiskt perspektiv att negligera och hålla tillbaka denna utveckling.
  • Medicinsk revolution. Tekniken är revolutionerande inom medicinforskningen, och kommer sannolikt i ett framtidsperspektiv att utgöra en viktig grundsten vid organtransplantationer.
  • Omfattande tillgång till livsviktiga organ. Utvecklingen medför att patienter får en långt bättre tillgång till livsviktiga organ, vilket borde utgöra en viktig drivkraft för fortsatt utveckling av bioprinting. Behovet av att avlidna personer donerar sina organ kommer att minska avsevärt.
  • Minskade andel medicinska test på djur. Med bioprinting som hjälpmedel kan fult fungerande organ tas fram, vilka sedan kan användas i forskningssyfte för medicinska test. Detta reducerar behoven av att utföra testen på djur i den utsträckning som bedrivs idag.
  • Dyr teknik. Tekniken är dyr att använda, vilket kan leda till att utvecklingen fortskrider långsamt. Att tekniken för bioprinting är kostsam medför också att utvecklingen främst kommer att ske i relation till den rikare delen av världen, där många stater med en lägre ekonomisk tillväxt ej kan ta del av utvecklingen i samma utsträckning (negativ drivkraft).
  • Motstånd mot att på konstgjord väg ta fram organ. Vissa grupper i samhället kan ha invändningar gentemot att på konstgjord väg skapa organ, eller i förlängningen andra livsformer (negativ drivkraft).
Relaterade spaningar