Läs trenden "Trendanalys: Livslångt lärande" gratis

Genom att lämna din e-postadress får du läsa denna trend gratis. Genom att lämna e-posten godkänner du utskick från Buzzter.se om senaste trender etc

Självklart ger vi inte din e-post vidare till tredje part eller något annat oschysst.

Redan användare av Buzzter? Logga in på ditt konto

Trendanalys: Livslångt lärande

Livslångt lärande

Vi ser ett ökat behov av kompetensutveckling i samhället framöver. I en värld där både globaliseringen och digitaliseringen utvecklas och påverkar samhället och företagen så blir det allt viktigare att följa med och vara á jour med vad som händer både inom sitt eget verksamhetsområde likväl som världen utanför den. Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden gör också att kraven på att vi ska ständigt utvecklas ökar. Tidigare räckte med att skaffa sig en utbildning, antingen på gymnasiet eller på universitet, och sedan kunde man klara sig på det ett helt yrkesliv.

Nu ser vi hur förutsättningarna för detta blir allt svårare på område efter område. Utvecklingen går så fort och förändrar vårt arbetsliv så mycket att vi ser en trend där de flesta av oss kommer att behöva ägna allt mer tid åt vidareutbildning. Antingen inom vårt ursprungsområde eller så förändras förutsättningarna så mycket att vi kanske behöva byta spår helt och hållet.


Globaliseringen ger förändrade behov

Globaliseringens effekter ser vi bland annat i att antalet anställda i utländska multinationella bolag i Sverige har ökat från ca 100 000 1980 till ca 600 000 idag. Procentuellt är det en ökning från 5 till 20 procent av arbetskraften som arbetar i stora multinationella företag. En följdeffekt blir att mer globala företag efterfrågar en annan typ av kompetens än lokala bolag. Vilket även kommer att medföra en ökad efterfrågan på välutbildad arbetskraft.

Även när det gäller hela branscher kan vi se att förutsättningarna förändras. Här förefaller det finnas en trend att det inte längre är hela branscher som försvinner i spåren av förändringar utan snarare aktörer inom branscher som inte hinner hänga med i utvecklingen. Det är sådana företag som behöver stöd och arbetskraft med uppdaterad kompetens. Man talar i dag mer om behovet av ”re-skilling” snarare än ”up-skilling”. Men på utbildningsfronten är det idag mer ”up-skilling” än ”re-skilling”. Något förenklat betyder detta att framtidens behov snarare kommer att vara att lära sig ett nytt yrke istället för att bli bättre på det yrke man redan kan.


Det framtida kompetensbehovet

Det har länge pratats om vikten av livslångt lärande. Nu befinner vi oss vid en brytpunkt där behovet av kompetensutveckling kommer att öka kraftigt. I World Economic Forums rapport The Future of Jobs Report 2018 framkommer att över 50 procent av alla medarbetare 2022 kommer att behöva betydande kompetensutveckling, som ett resultat av ökade kunskapskrav.

I en studie av det amerikanska konsultföretaget Cogs Agency har man undersökt framtidens arbetsmarknad och vilka nya krav som kommer att ställas. Studien visar att en stor del av dagens jobb kommer att påverkas (eller rent av försvinna) av digitaliseringen. Mycket uppseendeväckande är också att Institute for the Future (IFTF) i en rapport konstaterar att 85 procent av de jobb som kommer att finnas efter 2030 ännu inte är uppfunna. Även om procentsatsen ska tas med en stor nypa salt så kvarstår faktum att dagens utbildningsystem står inför en stor utmaning när det gäller att utbilda för en snabbt föränderlig framtid.


Kunskapsbaserade arbetsuppgifter

Ytterligare en faktor som ökar behovet av ständig vidareutbildning är att dagens samhälle i en allt större utsträckning utgörs av mer kunskapsbaserade arbetsuppgifter vilket i sin tur kräver ett mer utbildat och kompetent humankapital. Vi har sett hur de tidigare industriella arbetsuppgifterna i allt större utsträckning tas över av maskiner, AI eller outsourcing till andra länder, vilket intensifierar värdet av att ha kunskapsbaserad arbetskraft.

Det leder till ett större fokus på det informella lärandet, det vill säga att det blir allt viktigare att ta till sig information och kunskap kontinuerligt och inte enbart utifrån utbildningar. Dagens kunskapssamhälle såväl som informationssamhälle bygger på att såväl kunna gallra bort allt överflöd av information som inte är relevant för individ eller organisation och att ha effektiva och källkritiska metoder för att berika sitt lärande med rätt information och kunskap.


Lärande och digitalisering

Framtidens lärande kommer i stor utsträckning att i hög grad påverkas av digitaliseringen av vårt samhälle. Digitaliseringen kommer både att medföra nya möjligheter till lärande, ofta oberoende av tid och rum, och ställa nya krav på nya kompetenser.

Ett viktigt exempel på det är så kallade MOOCs, Massive Open Online Courses, som ger möjligheter att ta kurser gratis online var i världen man än befinner sig. En föregångare var MIT som redan 2002 släppte kursmaterial som fick användas fritt. Ett tidigt och känt exempel på en MOOC är Stanford University som 2011 hade 160 000 studenter från 190 länder registrerade på en kurs i artificiell intelligens. Vi ser nu en framtida utveckling där alltfler lärosäten i världen kommer att göra sina kurser tillgängliga för den stora massan. År 2018 har över 100 miljoner studerande deltagit i någon av över 10 000 MOOC-kurser från mer än 800 universitet och högskolor.


Individens framtida roll

Dagens samhälle präglas av mer komplexitet i arbetsuppgifter än tidigare, vilket också gör att kunskapsnivån och kompetenser hos individen ökar därefter. Att man som individ både ser till sitt egna ansvar att utvecklas och att lära sig nytt är en viktig del för att kunna behålla sin kompetens och användbarhet på arbetsmarknaden. I dagens samhälle byter vi oftast jobb ett flertal gånger under vårt arbetsliv, till skillnad från tidigare då man stannade kvar och fick sin guldklocka efter 25 år. Detta trendskifte konkluderar i att individens möjlighet till flexibilitet och potens att anpassa sig till nya arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer bli avgörande.

Det är även kulturella skillnader i hur man ser på kunskap idag jämfört med tidigare, att saker förändras i en takt som tidigare tog flera hundra år och som idag går på bara några dagar innebär att mottagligheten för ny information är mer avgörande än någonsin. Detta formar därmed en mer flytande och kontinuerlig kunskapspåfyllning som gör att man inte blir fullärd utan kunskapens pussel läggs kontinuerligt.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Digitalisering – Ställer både nya krav och öppnar upp nya möjligheter för utbildning. Den tekniska utvecklingen och de beteendeförändringar som sker skapar nya behov.
  • Demografi – I takt med att vi lever ett allt längre och mer hälsosamt liv ökar möjligheten att förlänga sitt arbetsliv. Det kommer att skapa nya behov av utbildning även för äldre.
  • Förändrad arbetsmarknad – När utvecklingen medför att många gamla arbetsuppgifter försvinner och nya tillkommer i en allt större takt så kommer behovet av kontinuerlig fortbildning att öka.
Relaterade spaningar